Käyttöehdot

Mynt-palvelun tarjoaa Sterly Oy, Y-tunnus 3117502-2 (“Mynt”). Mynt-palvelun käyttäjällä tarkoitetaan ravintolaa, myymälää tai muuta liikeyritystä, johon näissä käyttöehdoissa viitataan jäljempänä termillä “Yhteistyökumppani”. Yhteistyökumppanilla voi olla useita myyntipisteitä, joihin kaikkiin viitataan samalla termillä. Käyttämällä Mynt-palvelua Yhteistyökumppani hyväksyy nämä käyttöehdot (“Ehdot”).

Ehdot muodostavat ne velvoitteet, oikeudet ja toimintatavat, joita sovelletaan Yhteistyökumppanin ja Myntin väliseen sopimussuhteeseen. Sopimussuhde syntyy ilman erillistä sopimusasiakirjaa, kun Yhteistyökumppani ryhtyy käyttämään Myntin tarjoamaa, Ehtojen mukaista palvelua. Sopimuksen osapuolia ovat Mynt ja Yhteistyökumppani, joihin näissä ehdoissa viitataan myös termillä “Osapuoli” tai “Osapuolet”.

1. JOHDANTO

1.1 Mynt tarjoaa saataville alustan (“Alusta”) Myntin mobiilisovelluksessa ja mobiililaitteilla käytettävässä verkkosovelluksessa. Alusta tarjoaa yrityksille ja  yksityishenkilöille (“Asiakas/Asiakkaat”) mahdollisuuden tilata ruokaa,  juomia ja muita tuotteita (“Tuotteet”) suoraan Yhteistyökumppanin  myyntipisteestä.

Yhteistyökumppani tarjoaa Asiakkaille Alustan kautta ostettujen tuotteiden yhteishinnasta lasketun 10 %:n alennuksen, jonka Asiakas voi käyttää seuraavan samalta Yhteistyökumppanilta tekemänsä ostoksen yhteydessä. Alennus annetaan virtuaalisten kolikoiden muodossa (“Kolikot”). Asiakas voi halutessaan kerryttää Kolikoita saadakseen suuremman kerta-alennuksen myöhemmästä ostoksesta. Kolikoita voi käyttää ainoastaan Alustan kautta tehdyissä ostoksissa.

1.2 Ehdot hyväksynyt Yhteistyökumppani liittyy Myntin Alustalle ja verkostoon ja sitoutuu myyntipisteidensä kautta myymään,  valmistamaan ja pakkaamaan Tuotteita Asiakkaiden tilausten mukaisesti (“Tilaukset”) Alustan  välityksellä, näiden Ehtojen mukaisesti (“Järjestely”).

2. YLEISTÄ

2.1 Tarjotessaan Tuotteita Alustan kautta Yhteistyökumppani toimii Myntille tehtyjen Tilauksien osalta Tuotteiden ja Tilauksen myyjänä suhteessa asiakkaaseen. Asiakkaan ja Myntin välille ei synnyt kaupan kohdetta koskevaa osto- tai myyntisopimusta.

 

2.2 Yhteistyökumppani on vastuussa Tilauksessa määriteltyjen  Tuotteiden tuottamisesta Ehtojen  mukaisesti. Hyväksymällä Tilauksen, Yhteistyökumppani tekee sitovan sopimuksen Myntin kanssa siitä, että Yhteistyökumppani sitoutuu myymään ja toimittamaan Tuotteen / Tuotteet Asiakkaalle.

 

2.3 Yhteistyökumppanin vastuulla on varmistaa, että sen  henkilökunnan jäsenet, jotka ovat osa Järjestelyä, ovat tietoisia Ehdoista ja että heitä koulutetaan Järjestelyyn liittyen.

 

2.4 Alustalle liittyessä Yhteistyökumppanille annetaan pääsy Alustan taustahallintajärjestelmään (“Adminpaneeli”),  joka tarjoaa Yhteistyökumppanille Tilausten toteuttamiseksi jatkuvan  pääsyn Tuotevalikoiman muokkaamiseen, ravintolan tietojen ja henkilökunnan hallinnointiin, tilausten tarkasteluun, tietoihin myynneistä, tilastoista jne.

 

2.5 Mynt kehittää Alustaan jatkuvasti uusia ominaisuuksia, joista osa saattaa olla maksullisia. Täten Alustalle saatetaan lisätä uusia maksullisia ominaisuuksia. Uusista ominaisuuksista ja niiden hinnoista ilmoitetaan Yhteistyökumppanille sitä mukaa, kun niitä julkaistaan Yhteistyökumppanin käyttöön.

3. MYNTIN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET

3.1 Alusta

3.1.1 Kun Yhteistyökumppani liittyy Alustalle, Mynt antaa Yhteistyökumppanille pääsyn Alustalle ja tarjoaa laitteiston tai ohjelmiston, jonka avulla Asiakkaan tilaus tavoittaa Yhteistyökumppanin (“Laitteet ja ohjelmistot”).

 

3.1.2 Mynt ei takaa Alustan tai minkä tahansa tarjotun Laitteen ja ohjelmiston saatavuutta tai toimivuutta ja se ei ole vastuussa häiriöistä Järjestelyn aikana. Mynt ei ole velvollinen
maksamaan Yhteistyökumppanille hyvityksiä Alustan tai Laitteiden ja ohjelmistojen mahdollisten häiriöaikojen, puutteiden tai vikojen osalta.

 

3.1.3 Mynt on oikeutettu julkaisemaan sisältöä, jonka Yhteistyökumppani tai Asiakas on julkaissut Alustalla palautteen, kommenttien tai muun julkaisun muodossa. Mynt on lisäksi oikeutettu muokkaamaan tai poistamaan materiaalia, jota Mynt pitää epäasiallisena, joka on lainvastaista, mainostaa toisen toimijan tilausalustaa tai jolla ei ole muuta yhteyttä Alustan käyttöalueeseen.

 

3.1.4 Mynt on yksipuolisesti oikeutettu vaihtamaan Alustaan kuuluvaa domain-nimeä ja verkkosivustoja.

 

3.1.5 Alustan kautta saatavat Tuotteet näkyvät Asiakkaalle Asiakkaan hakusuodattimien ja Myntin nykyisen yhteistyökumppaneiden ja myynti- ja tuotepisteiden mukaisesti (“Luokitus”). Parhaan asiakaskokemuksen varmistamiseksi luokitus perustuu pääosin aukioloaikoihin ja etäisyyteen. Mynt myös lähtökohtaisesti suosittelee Asiakkaille niitä yhteistyökumppaneita, joissa Asiakas on kerryttänyt itselleen Kolikoita.

3.2 Tilaukset

3.2.1  Mynt tekee laadunvalvontaa jokaisen Tilauksen yhteydessä  annetuista asiakastiedoista, jotta vältetään virheellisten Tilausten  lähettäminen Yhteistyökumppanille. Mynt ei kuitenkaan missään  olosuhteissa ole vastuussa Tilauksista Yhteistyökumppanille silloinkaan, kun ne ovat virheellisiä tai vilpillisesti tehtyjä. 

 

3.2.2 Tilauksen yhteydessä Myntin kuluttajasovellus sekä kuittitulostin luovat myyntitapahtumasta kuitin Asiakkaalle Yhteistyökumppanin puolesta. Yhteistyökumppanin ei tule tarjota  Asiakkaalle minkäänlaista muuta kuin edellä kuvailtua kuittia tai laskua Tilausten yhteydessä.

4. YHTEISTYÖKUMPPANIN VELVOLLISUUDET

4.1 Tuotteiden markkinointi

4.1.1 Yhteistyökumppani sitoutuu asettamaan nykyisen Valikoimansa saataville Alustalle Järjestelyn ehtojen mukaisesti.

 

4.2 Yhteistyökumppanista annettavat tiedot

4.2.1 Yhteistyökumppani on aina vastuussa antamiensa tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden varmistamisesta.

 

4.3 Alusta ja tekniset laitteet

4.3.1 Yhteistyökumppanilla on oltava hallussaan sellainen tekninen laitteisto, joka on välttämätön Myntin käyttämien teknisten järjestelmien (mukaan lukien Laitteet ja ohjelmistot) hallitsemiseksi. Yhteistyökumppanin on varmistettava, että koko henkilökunta on tietoinen Myntin teknisten järjestelmien ja ohjelmistojen toiminnasta.

 

4.3.2 Yhteistyökumppanin on käytettävä Laitteita ja ohjelmistoja ja muita teknisiä järjestelmiä, joita Mynt on toimittanut tai muuten ohjeistanut käytettäväksi. Myntillä on oikeus periä maksuja Laitteiden ja ohjelmistojen väärinkäytöstä. Väärinkäytöksi katsotaan kaikki sellainen Laitteiden ja ohjelmistojen käyttö, johon Mynt ei ole Yhteistyökumppania nimenomaisesti ohjeistanut, esimerkiksi tilauspäätteen/tulostimen käyttö muuhun kuin tilausten vastaanottamiseen, hallinnointiin tai kuittien tulostamiseen.

 

4.3.3 Jos Alustaan tai Laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyy teknisiä tai muita ongelmia, jotka estävät Yhteistyökumppania toteuttamasta velvollisuuksiaan Ehtojen mukaisesti, Yhteistyökumppanin on ilmoitettava tästä välittömästi Myntille.

 

4.3.4 Yhteistyökumppanin on varmistettava tavoitettavuutensa puhelimitse ja/tai chat-palvelun kautta palveluaikojen puitteissa, jotta Mynt voi aina ottaa yhteyttä Yhteistyökumppaniin, mikäli Järjestelyyn liittyviä ongelmia ilmenee.

 

4.3.5 Yhteistyökumppanin on varmistettava Myntin toimittaman kuittitulostimen paperin riittävyys. Yhteistyökumppani voi tilata paperia suoraan Myntiltä ottamalla yhteyttä Myntiin sähköpostitse tai puhelimitse.

 

4.4 Tilaukset

4.4.1 Yhteistyökumppanin on vahvistettava Tilaus viiden (5) minuutin kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos Tuotetta ei ole saatavilla, Yhteistyökumppanin on välittömästi hylättävä Tilaus ja merkittävä se ei saatavilla olevaksi Adminpaneelin kautta.

 

4.4.2 Yhteistyökumppanin on välitettävä viipymättä Myntille kaikki palautteet ja valitukset sekä Asiakkailta että Yhteistyökumppanilta.

 

4.5 Sääntöjen noudattaminen ja Asiakkaiden informointi

4.5.1 Yhteistyökumppani vastaa yksin kaikilta osin siitä, että se  toiminnassaan noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä,  asetuksia ja muita toimintaan soveltuvia säännöksiä, kuten  viranomaismääräyksiä,ja itsesääntelyperusteisia  ohjeita (jäljempänä yhdessä “Sovellettavat Määräykset”).  Yhteistyökumppani vastaa myös siitä, että sillä on kaikki liiketoimintaansa sovellettavat  luvat, lisenssit ja rekisteröinnit (jäljempänä yhdessä “Luvat”), mukaan  lukien Luvat, jotka ovat välttämättömiä Myntille ja Yhteistyökumppanille  Tuotteiden tarjoamiseksi ja/tai markkinoimiseksi Asiakkaille. Lisäksi Yhteistyökumppanin tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin sekä Verohallinnon soveltuviin rekistereihin, kuten  ennakkoperintä- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.. Yhteistyökumppani suostuu  siihen, että Mynt voi ottaa yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin tarkistaakseen, että Yhteistyökumppani noudattaa Sovellettavia  Määräyksiä ja että hänellä on kaikki tarvittavat Luvat.

 

4.5.2 Yhteistyökumppani vastaa siitä, että sen Tuotteet ja niiden markkinointi ovat Sovellettavien Määräysten mukaisia. Yhteistyökumppani vastaa siitä, että (i) sen Tuotteiden markkinointi on yleisesti hyväksyttyjen markkinointikäytäntöjen mukaista; (ii) Tuotteet täyttävät sovellettavat tuoteturvallisuusstandardit ja ne on merkitty ja pakattu Sovellettavien Määräysten mukaisesti; (iii) Asiakkaalle asetetaan saataville kaikki tarvittavat tiedot ennen Tilauksen toteuttamista, sisältäen mutta ei rajoittuen tarvittaviin tietoihin voimassaolevien kuluttajansuojamääräysten mukaisesti; ja (iv) kaikki Alustalla saatavilla olevat tai Yhteistyökumppanin muuten Asiakkaan saataville asettamat Tuotteita koskevat tiedot ovat oikeita ja Sovellettavien Määräysten mukaisia, kuten vähintäänkin elintarvikkeiden myynnin osalta tiedot ravintoarvoista ja allergeeneistä elintarvikkeissa sekä mahdolliset käyttöohjeet, takuuehdot ja ohjeet Tuotteiden käytöstä.

 

4.5.3 Jos Yhteistyökumppani viittaa Myntin ulkopuoliseen tietokantaan (“Ulkopuolinen Tietokanta”), Yhteistyökumppani vastaa siitä, että Myntille kyseisestä Ulkopuolisesta Tietokannasta toimitetut tiedot ovat tosia ja oikeita.

 

4.5.4 Yhteistyökumppani vastaa tarpeen mukaan siitä, että Myntillä on aina ajan tasalla olevat yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumerot, jotta Asiakkaat voivat olla yhteydessä Yhteistyökumppaniin saadakseen lisätietoja Yhteistyökumppanin Tuotteista niinä aikoina, jolloin niitä voidaan tilata Alustan kautta.

 

4.5.5 Yhteistyökumppani vastaa siitä, että Mynt on jatkuvasti ajan tasalla voimassa olevista laeista, asetuksista ja muista sovellettavista määräyksistä, jotka koskevat Yhteistyökumppanin Alustalle saataville asettamien Tuotteiden myyntiä ja kuljetusta siltä osin kuin ne asettavat Myntille velvoitteita Järjestelyn osalta.

 

4.5.6 Jos Yhteistyökumppani ei noudata tämän kohdan 4.5 mukaisia velvoitteita, Myntillä on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa asiaankuuluvat Tuotteet ja/tai sulkea Yhteistyökumppani pois Alustalta, kunnes virheellinen menettely on korjattu, tai jos Mynt niin päättää, poistaa Yhteistyökumppani Alustalta jäljempänä olevan kohdan 11.2 nojalla.

 

4.6 Ikärajoitetut Tuotteet

Yhteistyökumppani vastaa siitä, että se informoi Myntiä jatkuvasti niistä toimintaperiaatteista, jotka koskevat Tuotteita, joiden ostamiseen on asetettu lakisääteinen ikäraja tai joihin Yhteistyökumppani muutoin soveltaa ikärajoitusta.

4.7 Tiettyjen tuotteiden asema

Yhteistyökumppani vastaa siitä, että se informoi Myntiä, jos joidenkin Tuotteiden toimittamiseen Asiakkaille liittyy erityisiä Sovellettavista Määräyksistä johtuvia velvoitteita.

 

4.8 Valitukset, palautukset ja takuuvaatimukset

4.8.1 Yhteistyökumppani vastaa siitä, että Tuotteessa ei ole vikoja ja se on muutenkin sovitussa kunnossa ja, että Tuote toimitetaan sovitun ja hyväksytyn Tilauksen mukaisesti. Yhteistyökumppani vastaa Tuotteiden valitusten, ja niihin liittyvien palautusten ja hyvitysten hyväksymisestä ja hallinnasta.

5. VALIKOIMAN PÄIVITTÄMINEN

5.1 Valikoimasta annetut tiedot ja sen päivittäminen

5.1.1 Yhteistyökumppanin on toimitettava Myntille oikeat ja päivitetyt tiedot Yhteistyökumppanin nykyisistä Tuotteista (“Valikoima”), mukaan lukien myyntihinnat (sisältäen lakisääteisen ALV:in) (“Hinnasto”) Adminpaneelin kautta.

 

5.1.2 Mynt ei vastaa Alustalla näkyvillä olevien Yhteistyökumppanin Valikoimaa koskevien tietojen oikeellisuudesta.

 

5.2 Valikoiman ylläpitäminen

Yhteistyökumppani huolehtii siitä, että Tuotteita on kunakin hetkenä  tarpeeksi saatavilla Alustalla tehtäviä tilauksia varten, sekä siitä, että  Tuotteet ovat moitteettomassa myyntikunnossa ja että ne toimitetaan ennen Tuotteelle määriteltyä parasta ennen tai viimeistä käyttöpäivää.

6.HINNAT, KULUT JA KORVAUS

6.1 Hinnat ja maksut

6.1.1 Yhteistyökumppanin on varmistettava, että Hinnastossa ilmoitetut hinnat ovat samat, joilla Yhteistyökumppani myy tuotteita asiakkailleen suoraan.

6.2 Maksut

6.2.1 Myntillä on oikeus veloittaa Yhteistyökumppanilta seuraavat maksut ja palkkiot (jäljempänä yhdessä “Maksut”):

a)Palvelumaksu kuten kohdassa

6.3.1 (“Palvelumaksu”); ja
b) Muut Yhteistyökumppanin ja Myntin välillä sovitut kulloinkin sovellettavat maksut ja kustannukset (esim. hyödykkeiden myynnistä, mainonnasta, etuseteleistä tai muista Asiakkaille tehdyistä tarjouksista, jotka Yhteistyökumppani maksaa)
c) Markkinointimaksu siitä markkinointiviestinnästä, joka tehdään Myntin Adminpaneelin kautta. Markkinointiviestintä toteutetaan SMS-viesteillä, joista Mynt perii maksun 0,1025€ / viesti.

6.2.2 Myntillä ei ole velvollisuutta periä Maksuja edellä olevan kohdan 6.2.1 mukaisesti, ja jos Mynt ajoittain epäonnistuu tai luopuu yhden tai useamman maksun perimisestä, ei se merkitse, että Mynt luopuisi lopullisesti oikeudesta periä maksuja tulevaisuudessa.

6.3 Ostohinnan ja hyvitysten laskeminen

6.3.1 Myntin Yhteistyökumppanille maksama summa (Myntin “Ostohinta”) saadaan laskemalla yhteen kaikkien oikein toimitettujen Tuotteiden arvo Hinnaston mukaisesti sekä muut sovellettavat maksut, vähentäen (i) Myntin Palvelumaksua vastaavan alennuksen, ja (ii) muut Maksut (mukaan lukien lakisääteinen arvonlisävero). Palvelumaksusta sovitaan kirjallisesti erillisessä asiakirjassa Yhteistyökumppanin kanssa.

6.3.2 Mynt voi vähentää (i) lakisääteisen arvonlisäveron kaikista tehdyistä Tilauksista, (ii) mahdollisista palautuksista tai muista Myntin Tilauksiin tekemistä tarkistuksista johtuvat summat, ja (iii) kaikki muut Yhteistyökumppanin velat Myntille.

6.4 Itselaskutus

6.4.1 Yhteistyökumppani valtuuttaa Myntin laskuttamaan Yhteistyökumppanin puolesta Yhteistyökumppanin antamien Tuotteiden ja palveluiden ostohinnat arvonlisäverolain (1501/1993) mukaisesti. Yhteistyökumppanin katsotaan hyväksyneen Myntin laskun, ellei Yhteistyökumppani kiistä laskua kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET JA MARKKINOINTI

7.1 Oikeudet

7.1.1 Myntillä tai sen lisenssinantajilla on kaikki oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet Alustaan, Laitteisiin ja ohjelmistoihin. Sama koskee tietoja, jotka Mynt on kehittänyt Alustalla.

 

7.1.2 Yhteistyökumppani ei saa käyttää, kopioida, muokata tai muuten käsitellä mitään Myntille kuuluvia immateriaalioikeuksia eikä siirtää, luovuttaa tai myöntää kolmansille osapuolille mitään oikeuksia tällaisiin immateriaalioikeuksiin, ellei Mynt ole kirjallisesti sallinut tällaista.

 

7.1.3 Myntillä on oikeus käyttää tekstejä, logoja, kuvia ja muuta aineistoa, jonka Yhteistyökumppani on asettanut saataville julkaistavaksi Alustalla markkinointitarkoituksiin. Yhteistyökumppanin saataville asettaman materiaalin tekijänoikeus pysyy kuitenkin Yhteistyökumppanin hallussa. Yhteistyökumppani on vastuussa siitä, ettei sen materiaali loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia tai ole ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, ja sen on korvattava ja vastattava Myntin kohdistuvista kustannuksista tai vaatimuksista, juridiset kulut mukaan lukien, jotka aiheutuvat patenttien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkauksista kolmannelle osapuolelle tai voimassa olevan lainsäädännön rikkomisen tai noudattamatta jättämisen vuoksi.

 

7.2 Tuotteista otetut valokuvat

7.2.1 Yhteistyökumppanin on tarvittaessa parhaansa mukaan pyrittävä varmistamaan, että Myntille tai Myntin palvelukseen ottamalle taholle annetaan mahdollisuus kuvata Tuotteita (“Valokuvat”). Myntillä on oikeus käyttää Valokuvia markkinointitarkoituksiin Alustalla tai muuten markkinointiin Ehtojen mukaisesti. Mynt on Valokuvien tekijänoikeuksien haltija.
7.2.2 Yhteistyökumppanilla on oikeus käyttää Valokuvia omalla verkkosivustollaan ja myyntipisteissään.
7.2.3 Jos Yhteistyökumppani käyttää Valokuvia tavalla, joka ei ole Ehtojen sallima, Myntillä on oikeus muiden lakisääteisten ja Ehtoihin perustuvien oikeuksiensa lisäksi saada vahingonkorvauksia Yhteistyökumppanilta ja peruuttaa Yhteistyökumppanin oikeus käyttää Valokuvia edellä mainitun kohdan 8.2.2 mukaisesti.

 

7.3 Markkinointi

7.3.1 Alustan markkinoinnissa Myntillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, käyttää Yhteistyökumppanin nimeä ja tavaramerkkejä eri markkinointikanavissa.

 

7.3.2 Yhteistyökumppani sitoutuu toimittamaan Myntille Myntin pyytämiä tietoja tai mitä tahansa muita tietoja, jotka Yhteistyökumppani pitää sopivana esitettäväksi Alustan tai muiden markkinointikanavien kautta. Myntillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta näyttää tällaisia tietoja Alustalla.

 

7.3.3 Yhteistyökumppanin tulee jatkuvasti markkinoida Alustaa myyntipisteissään ja niiden ulkopuolella käyttämällä Myntin toimittamia tarroja tai muita markkinointimateriaaleja. Yhteistyökumppanin on myös markkinoitava Alustaa omissa markkinointimateriaaleissaan edellyttäen, että Myntin kanssa on sovittu asiasta.

 

7.3.4 Kaikki Yhteistyökumppanin tuottamat Ehtoihin liittyvät markkinointimateriaalit ja opasteet, mukaan lukien mm. kuvat, tekstit, julisteet, mainokset, kyltit, sanomalehtiartikkelit, mainoselokuvat jne., joko kirjallisessa tai digitaalisessa muodossa, hyväksytetään Myntillä ennen materiaalin näyttämistä. Tällainen hyväksyntä ei vapauta Yhteistyökumppania velvollisuudestaan noudattaa kulloinkin voimassa olevia, sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien mm. markkinointi-, mainos- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä.

 

7.3.5 Mynt käyttää markkinointiviestintäohjelmistossaan Twilio-tekstiviestipalvelua. Hyväksymällä nämä ehdot Yhteistyökumppani hyväksyy myös Twilion käyttöehdot.

 

7.3.6 Yhteistyökumppani vastaa Adminpaneelin kautta tehdyssä markkinointiviestinnässään siitä, että suoramarkkinointia toteutetaan vain siihen luvan antaneille Asiakkaille.

8. HENKILÖTIEDOT JA PÄÄSY TIETOIHIN

8.1 Alustalla esitettyjen tietojen lisäksi Asiakkaalle voidaan ilmoittaa kuiteissa, tilausvahvistuksessa tai muulla tavalla Yhteistyökumppanin nimi, osoite, Y-tunnus ja muut lakisääteiset tiedot.

 

8.2 Kun Yhteistyökumppani käyttää Alustaa, Mynt saa pääsyn Yhteistyökumppanin työntekijöiden henkilötietoihin sekä muihin Yhteistyökumppaniin ja sen Alustan käyttöön liittyviin tietoihin, kuten tilaustietoihin ja Valikoimaan. Mynt käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

 

8.3 Yhteistyökumppani saa Ehtojen täyttämisen ja Tilausten toteuttamiseksi pääsyn Myntin Asiakkaiden henkilötietoihin, esim. Asiakkaan nimi, puhelinnumero tai muut Asiakkaiden antamat tiedot, joita pidetään välttämättöminä Palvelun toimittamiseksi. Yhteistyökumppani on tietoinen siitä, että se on rekisterinpitäjä käsitellessään henkilötietoja Järjestelyn puitteessa ja on vastuussa toiminnastaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä muun tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Mynt on rekisterinpitäjä niiden tietojen osalta, joita se käsittelee Järjestelyn puitteissa.

 

8.4 Yhteistyökumppani saa käyttää Asiakastietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa vain silloin, kun markkinointi tehdään Myntin Adminpaneelin kautta Myntin kirjallisesti hyväksymin menetelmin.

 

8.6 Alustan käytön päättymisen jälkeen Mynt käsittelee henkilötietoja ja muita tietoja, jotka Yhteistyökumppani on toimittanut tai jotka on tuotettu Yhteistyökumppanin käytettäessä Alustaa vain koottujen tietojen tasolla.

 

8.7 Jos Yhteistyökumppani tai Yhteistyökumppanin työntekijät, edustajat tai alihankkijat rikkovat sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä, Yhteistyökumppani vastaa täten vahingonkorvauksista ja kaikista viranomaisten tai kolmansien osapuolten Myntiä kohtaan koskevista vaatimuksista, mukaan lukien asianajajapalkkiot ja tämän kohdan täytäntöönpano. Yhteistyökumppanin ja Myntin on noudatettava EU:n tietosuoja-asetuksen 33. artiklaa.

9. SIIRROT

9.1 Yhteistyökumppanilla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa Ehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman Myntin kirjallista suostumusta. Jos siirto tai luovutus tapahtuu ilman Myntin suostumusta, Myntillä on oikeus poistaa Yhteistyökumppani Alustalta.

 

9.2 Jos Yhteistyökumppanin liiketoiminta siirretään kolmannelle osapuolelle (“Siirronsaaja”), Yhteistyökumppanin tulee ilmoittaa Myntille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen siirtoa, jotta Mynt voi käynnistää sopimusneuvottelut Siirronsaajan kanssa. Myntillä ei ole velvollisuutta käynnistää neuvotteluita, ja siirron yhteydessä Myntillä on oikeus poistaa Yhteistyökumppani Alustalta.

10. ALUSTAN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN

10.1 Yhteistyökumppani voi keskeyttää Alustan käytön milloin tahansa ilman lisämaksua. Käytön keskeyttäminen ei vapauta kumpaakaan Osapuolta velvollisuudestaan maksaa Alustan käytön aikana kertyneitä velkoja. Yhteistyökumppanin suorittamia maksuja ja kuluja ei palauteta.

10.2 Alustan käyttö katsotaan keskeytyneeksi, jos a) Yhteistyökumppani poistaa käyttäjätilinsä Adminpaneelista tai b) Yhteistyökumppani on aiheettomasti merkinnyt toimipaikkansa suljetuksi Alustalla, ollessaan kuitenkin tosiasiallisesti auki kolmena (3) peräkkäisenä päivänä.

10.3 Alustan käytön lopettamisen seurauksena Yhteistyökumppanin tulee ilman aiheetonta viivästystä palauttaa kaikki Laitteet ja ohjelmistot (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tabletit, tilauskioskit, tulostimet) Myntille, pidättäytyä käyttämästä Valokuvia ja palauttaa kaikki Valokuvista otetut kopiot ja kuvat Myntille tai tuhota kaikki Valokuvista otetut kopiot ja kuvat Myntin nimenomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli Laitteita ja ohjelmistoja ei ole palautettu seitsemän (7) päivän kuluessa Alustan käytön lopettamisesta, Myntillä on oikeus veloittaa Yhteistyökumppanilta 300 €:n maksu. Summa laskutetaan erikseen ja se voidaan kuitata jäljellä olevista maksuista. Veloitettavat maksut eivät vapauta Yhteistyökumppania Teknisten Laitteiden palauttamista koskevasta velvollisuudesta.

10.3 Alustan käytön keskeytyessä Yhteistyökumppanin Kolikoita käsitellään seuraavasti:

a) Jos Asiakas on kerryttänyt kolikoita ostoksia tekemällä, Kolikot poistetaan käytöstä arvottomina.
b) Jos Yhteistyökumppani on myynyt Kolikoita suoraan asiakkaalle ilman, että Asiakas on ostanut Tuotteita, täytyy Yhteistyökumppanin tarjota asiakkaalle lahjakortti, joka on euromäärältään sama kuin ostettujen kolikoiden yhteishinta. Kuitenkin, jos asiakas on ostanut kolikoita ja sen jälkeen käyttänyt niitä samalla kerryttäen uusia kolikoita ostojen yhteydessä, katsotaan ostetut kolikot käytetyiksi First in – First out -menetelmällä.

11. MUUTOKSET EHTOIHIN

11.1 Myntillä on oikeus tehdä muutoksia ja/tai täydennyksiä Ehtoihin ilmoittamalla muokkauksista Yhteistyökumppanille sähköpostitse. Muokkaukset astuvat voimaan 14 päivän kuluttua siitä, kun Mynt on antanut ilmoituksen Yhteistyökumppanille. Muutoksiin ja/tai täydennyksiin ei sovelleta ilmoitusaikaa silloin, kun ne johtuvat lainsäädännön ja asetusten muutoksista tai ovat tarpeellisia ennakoimattomaan ja välittömään vaaraan reagoimiseksi, joka liittyy Palvelun, kuluttajien tai Yhteistyökumppanien suojaamiseen petoksilta, haittaohjelmilta, ei-toivotuilta kaupallisilta viesteiltä, tietoturvaloukkauksilta tai miltä tahansa muulta kyberturvallisuusriskiltä.

 

11.2 Ehtojen alaisten tilanteiden huomioimiseen tai oikeuksien käyttämiseen liittyvät Myntin puutteet eivät merkitse sitä, että Mynt on luopunut oikeuksistaan näiltä osin.

12. VASTUU

12.1 Yhteistyökumppani on Tuotteiden myyjänä vastuussa niiden laadusta, ominaispiirteistä ja muista ominaisuuksista, kunnes Tuotteet on toimitettu Asiakkaalle. Yhteistyökumppani vastaa Alustan välityksellä myytyjen Tuotteiden puutteista ja niistä aiheutuvasta haitasta Myntille, Asiakkaalle ja/tai muulle kolmannelle osapuolelle näiden Ehtojen ja sovellettavien tuotevastuuta koskevien lakien ja asetusten mukaisesti sisältäen soveltuvat kuluttajansuojasäännökset.

 

12.2 Ruokaa, juomaa, elintarvikkeita tai muita tuoretuotteita koskevien valitusten osalta Yhteistyökumppanin tulee korvata Myntille aiheutuvat kustannukset puutteellisen tai virheellisen tuotteen aiheuttaman tilanteen korjaamisesta tai korvaamisesta Asiakkaalle.

 

12.3 Yhteistyökumppanin tulee puolustaa kustannuksellaan Myntiä ja vastata kaikista Myntin kohdistuvista vaatimuksista, vahingoista, seuraamusmaksuista, kuluista ja kustannuksista (mukaan lukien kohtuulliset kulut juridisen neuvonnan hankkimisesta), jotka johtuvat Yhteistyökumppanin Ehtojen, voimassa olevan lain tai määräysten rikkomisesta.

 

12.4 Kummankin Osapuolen vastuu on rajattu välittömiin vahinkoihin, lukuun ottamatta kohdan 8 (Henkilötiedot ja muut tiedot) rikkomuksia ja kohdan 13.3 mukaista Osapuolen korvausvelvollisuutta. Osapuolet eivät siten vastaa välillisistä vahingoista, kuten liikevoiton menetyksestä, liikevaihdon/myynnin vähentymisestä tai liikearvon vähentymisestä. Myntin yhteenlaskettu enimmäisvastuu ei voi missään tapauksessa ylittää määrää 5 000 €. Tässä kohdassa määriteltyjä vastuunrajoituksia ei sovelleta tapauksissa, joissa on kyse tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.

 

12.5 Mahdolliset Yhteistyökumppanin Myntille esittämät vaatimukset on tehtävä kahden (2) kuukauden kuluessa vahingon aiheuttamasta tapahtumasta.

13. YLIVOIMAINEN ESTE

Kummallakaan Osapuolella ei ole velvoitetta Ehtojen mukaisten velvollisuuksiensa suorittamiseen silloin, jos suorituksen estymisen syynä on ylivoimainen este, mukaan lukien, muttei rajoittuen, pandemia, työtaistelu, lakko, työsulku, mellakka, kapina, terroristinen toiminta, tulipalo, tulva, saarto tai julkisen tahon tai lain määräys taikka muut Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat olosuhteet.

14. KILPAILU

Jos Yhteistyökumppani päättää tehdä yhteistyötä toisen online-tilausalustan toimittajan kanssa, Yhteistyökumppani takaa, että se suorittaa edelleen sitoumuksensa näiden ehtojen mukaisesti. Mynt pidättää oikeuden poistaa Yhteistyökumppani Alustalta, jos Yhteistyökumppani suoraan tai epäsuoraan kolmansien osapuolten kautta harjoittaa epäoikeudenmukaista tai sopimatonta markkinointia saadakseen asiakkaat käyttämään muita kuin Myntin tarjoamia tilaustapoja.

15. YHTEYSHENKILÖ

15.1 Jos Yhteistyökumppanilla on Järjestelyä koskevia kysymyksiä, Yhteistyökumppanin tulee ottaa yhteyttä Myntin tukitoimintoon sähköpostitse hello@sterly.io tai muulla Myntin ohjeistamalla tavalla.

16. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

16.1 Ehtoja on tulkittava Suomen lakien mukaisesti.

 

16.2 Näihin Ehtoihin liittyvät ristiriidat tai väitteet taikka rikkomus tai pätevyys ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyllä Suomen Keskuskauppakamarin nopeutetun välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti.

 

16.3 Osapuolen pyynnöstä Suomen Keskuskauppakamarin välimieslautakunta voi kuitenkin päättää, että Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjä sovelletaan nopeutetun välimiesmenettelyn sääntöjen sijasta, jos välimieslautakunta katsoo tämän asianmukaiseksi ottaen huomioon riidanalainen summa, tapauksen monimutkaisuus ja muut asiaan liittyvät olosuhteet.

 

16.4 Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi.

 

16.5 Tämän lausekkeen mukainen välimiesmenettely on luottamuksellinen. Luottamuksellisuus ulottuu kaikkiin menettelyn aikana esiin tuotuihin tietoihin sekä kaikkiin menettelyn yhteydessä annettuihin päätöksiin tai tuomioihin.

 

16.6 Myntillä on kaikissa tilanteissa oikeus vaatia maksamattomia saamisia Helsingin käräjäoikeudessa välimiesmenettelyn sijasta.